Junior Chambers International, Puttur | Region - E, Zone XV      Contact : + 91 9379 276 916 / jciputtur2014@gmail.com Member Login

Past Presidents

NO
Name
Year
1
Jc. W.P. Martin
1972
2
Jc. J. Shrinivasan
1973
3
Jc. Janardhana Pai
1974
4
Jc. Prabhakara Shenoy
1975
5
Late Jc. P. Sarvothama Nayak
1976
6
Jc. T.S. Mayya
1977
7
Jc. HGF. K.R. Shenoy
1978
8
Jc. M.S. Sadashiva Kamath
1979
9
Jc. H.K.S. Moorthy
1980
10
Jc. M.S. Prabhu
1981
11
Jc. Divakara Rai
1982
12
Jc. M.G. Bhat
1983
13
Jc. HGF. Dr.Ravindra
1984
14
Jc. HGF. Dr. Bhaskar
1985
15
Late. Jc. M. Keshava Bhat
1986
16
Jc. Shivashankar
1987
17
Jc. HGF. Mahalingeshwara Bhat
1988
18
Jc. HGF. P. Vaman Pai
1989
19
JCI. Sen. M. B. Vishwanath Rai
1990
20
Jc. HGF. Sathya Sundar Rao
1991
21
Jc. Govinda Naik
1992
22
Jc. HGF.SHrikanth Kolattaya
1993
23
Jc. Murali K.T.
1994
24
Jc. Sundara Shetty
1995
25
Jc. Rathnakara B.V.
1996
26
Jc. HGF Vishwaprasad Sediyapu
1997
27
Jc. HGF. Ravi Muglimane
1998
28
Jc. HGF. Manohar K.V.
1999
29
Jc. HGF. Vijaya Kumar Moleyar
2000
30
Jc. Kishor Kumar Nellikatte
2001
31
Jc. HGF. Krishna Prasad Kedilaya
2002
32
Jc. HGF. Krishna Prasad Alva
2003
33
JFM. Murali  Shyam M.
2004
34
Late. JFP. Pramod Kumar Rai
2005
35
Jc. HGF. Krishna Mohan P.S.
2006
36
Jc. HGF  Jagannatha Rai
2007
37
JFP. Keshava Prasad Muliya
2008
38
Jc. Dinesh Prasanna
2009
39
JFM. Sharath Kumar Rai
2010
40
JFM. Aravinda Bhagavan Rai
2011
41
JFM. Umesh Shetty
2012
42
JFM. Vasanth Jalady
2013
43
JFP. Krishna Narayana Muliya
2014